राहदानी, यात्रा अनुमति

  राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र र जापानमा जन्मेका वच्चाहरुको सम्बन्धमा प्रश्नोत्तर
  नागरिकता, वैवाहिक, अधिकृत वारेसनामा, प्रमाणीकरण र अनुबाद सम्बन्धमा प्रश्नोत्तर
  राहदानी निर्देशिका, २०६७ राहदानी नियमावली, २०६७

  राहदानीको निवेदन फाराम भर्ने तरिका राहदानीको निवेदन फाराम प्रिन्ट भर्ने तरिका ।  राहदानीको निवेदन फाराम डाउनलोड गर्नुहोस

नेपाल सरकारबाट डिसेम्वर २०१० अघि जारी भएका हस्तलिखित राहदानीहरु प्रयोग गरी सन् २०१५ नोभेम्वर २४ पछि विदेश यात्रा गर्न नमिल्ने भएकाले समयमै आफ्नो हस्तलिखित राहदानीलाई नयां मेशिन रिडेवल राहदानी (MRP) लिइ नवीकरण गर्नुहुन सम्बन्धित सवैमा नेपाली राजदूतावास अनुरोध गर्दछ।

मेशिन रिडेवल राहदानी भनेको यस्तो यात्रा अनुमतिपत्र हो जसको पहिचान राहदानी पृष्ठमा भएका विवरणहरु यन्त्रबाट पढ्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को मापदण्ड अनुरुपको राहदानी हो। एमआरपी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी सुरक्षण विधिअनुरुप जारी भएको हो। यस राहदानीमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउने खालका सुरक्षण चिन्हहरु प्रयोग गरीएका छन।

एमआरपी सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सुविधायुक्त राहदानी भएकाले यात्रुहरुको यात्रामा सहजता प्रदान गर्दछ। यन्त्रबाट राहदानीमा भएका विवरण पढ्न सकिने भएकाले यो राहदानी बाहकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमामा आवतजावत गर्दा छिटो छरितो रुपमा सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

एमआरपीमा वाहकको फोटो र अन्य विवरण कम्प्यूटर प्रिन्ट गरी ल्यामिनेट गरिने हुनाले यो राहदानीको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै कम छ। यसमा नाम, राहदानी नब्बर, राष्ट्रियता, जन्म मिति, लिङ्ग, राहदानीको म्याद समाप्त हुने मिति, व्यक्तिगत परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ।

  • मेशिन रिडेवल राहदानी जारी गर्ने ब्यबस्थालाई नियमित गर्न राहदानी नियमावली, २०६७ तथा राहदानी निर्देशिका २०६७ जारी भैसकेका छन। विस्तृत जानकारीका लागि उक्त नियमावली राजदूतावासको वेवसाइट मार्फत डाउनलोड गरेर हेर्न सकिनेछ।
  •   राहदानी निर्देशिका, २०६७ राहदानी नियमावली, २०६७

  • मेशिन रिडेवल राहदानीका लागि राहदानी नियमावली, २०६७ को अनुसूचि २ मा नयाँ दरखास्त फारामको नमूना तोकिएको छ। उक्त फाराम यस राजदूतावासको वेवसाइट www.nepalembassyjapan.org/downloads/form2-4mv2-1.pdf बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकहरुले MRP का लागि निवेदन दिंदा उक्त फारामलाई कम्प्यूटरमा टाइप गरी दुई प्रति प्रिन्ट गरेर नियोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। फाराम भर्ने तरिका राजदूतावासको वेवसाइट www.nepalembassyjapan.org/nepali/?page_id=92 मा राखिएको छ। फाराम प्रिन्ट गर्दा वेवसाइटको www.nepalembassyjapan.org/nepali/?page_id=108 पेजमा लेखिएको निर्देशन अमल गरी प्रिन्ट गरिएको फाराम मात्र मेशिनले पढ्न सक्ने हुँदा उक्त निर्देशन पालन गरी फाराम प्रिन्ट गर्नुहुन अनुरोध छ।
  • नियोगमा राहदानीका लागि निवेदन लिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र पुरानो राहदानीको सक्कल प्रति समेत फाराम साथ पेश गर्नु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त निवेदनहरुलाई नियोगले नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र पुरानो राहदानीसँग भिर्डाई निवेदकले भरेको फाराम राहदानी नियमावली २०६७ तथा राहदानी निर्देशिका २०६७ बमोजिम पूर्ण, स्पष्ट र बुझिने गरी भरे नभरेको रुजुगरी रीत नपुगेको भएमा रीत पुर्याउन लगाइ, नियमावलीको अनुसूचि ४ तथा नियम १७ को उपनियम २ बमोजिमको राजश्व बुझी सोको पहिलो प्रति रसिद/भौचर निवेदकलाई दिने, दोस्रो प्रति निवेदन फारामसाथ संलग्न राखी केन्द्रीय राहदानी कार्यालयमा पठाउने र तेस्रोप्रति नियोगको अभिलेखमा राखिनेछ।
  • राहदानी निवेदन फाराममा भरिने विवरण, औंठा छाप तथा हस्ताक्षर डिजिटल प्रविधिद्वारा स्क्यान गरी राहदानी तयार गर्न प्रयोग गरिने हुँदा फाराम भर्दा केरमेट गर्नुहुंदैन। निवेदन फाराममा तोकिएको Applicant’s Signature बक्समा गाढा कालो मसीले निवेदकको पूरा दस्तखत गरिएको हुनुपर्नेछ। उक्त दस्तखतलाई डिजिटल प्रविधिबाट Capture गरी निवेदकको राहदानीमा राखिने हुँदा सो दस्तखत निवेदकले सँधै गर्ने दस्तखतसँग मिल्ने र पूर्ण हुनुपर्नेछ। फरक परेमा निवेदक स्वयं जिम्मेवार हुनेछ।
  • MRP का लागि निवेदकले पेश गर्नुपर्ने फोटो सम्वन्धी विवरण कार्यालयको वेवसाइट तथा नियमावलीको अनुसूचि ३ मा राखिएको छ। उक्त विवरणमा उल्लिखित मापदण्ड बारेमा जानकारी राख्नुहुन अनुरोध छ। राहदानी निवेदन साथ तोकिएको मापदण्ड पुग्ने फोटो मात्र स्वीकार गरिनेछ।
  • नियोगमार्फ प्राप्त निवेदनहरु उपर केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले आफु कहाँ निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतयाः ६ देखि ८ हप्ता भित्रमा मेशिन रिडेवल राहदानी तयार गरी कुटनैतिक थैली मार्फ सम्वन्धित नियोगमा पठाउनेछ। त्यसरी प्राप्त भएका तयारी राहदानीमा नियोगको सम्वन्धित अधिकारीले जारी गर्ने अधिकारीका रुपमा हस्ताक्षर गरी निवेदकलाई राहदानी जारी गरी भर्पाई फाइल संलग्न राख्नुपर्नेछ।
  • मेशिन रिडेवल राहदानी जारी गर्ने नयाँ प्रविधि स्थिर र Streamlined भएपछि समयावधि थपघट हुनसक्ने भएमा सोको सूचना यथासमयमा गरिनेछ।
  • MRP को निवेदन फाराम, फोटो सम्वन्धी विवरण, फाराम भर्ने तरिका, राहदानी दस्तुर लगायत अन्य विस्तृत जानकारीका लागि राजदूतावासको वेवसाइटमा राखिएको राहदानी नियमावली २०६७ तथा अन्य सूचनाहरु डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ।
  • विदेशमा रहेका नेपाली राहदानी वाहकको राहदानी वहाल रहने अवधि समाप्त भएमा, राहदानी हराएमा वा नासिएमा वा झुत्रो भै प्रयोग गर्न नसकिने भई नयाँ बनाउनका लागि निवेदन दिएमा आवश्यक परेको अवस्थामा निजलाई मेशिन रिडेवल राहदानी जारी नहुन्जेलसम्मका लागि नियोगबाट अस्थायी राहदानी जारी गर्न सकिनेछ। त्यस्तो राहदानी जारी भएको मितिबाट सामान्यतः १ वर्षसम्म वहाल रहनेछ।

नेपाली राजदूतावास टोकियो

फुकुकावा हाउस 'B' ६-२०-२८,
सिमो मेगुरो, मेगुरो कु,
टोकियो 〒 १५३-००६४
फोन: ०३-३७१३-६२४१, ६२४२
फ्याक्स: ०३-३७१९-०७३७
राजदूतावासमा आउने तरिका

अवैतनिक बाणिज्यदूतावास ओसाका

मिनामी बिल्डीङ तेस्रो तल्ला,
६-९-२१ कानिमोटो चो, थेन्नोजी कु
ओसाका सि, ओसाका 〒 ५४३-०००१
फोन: ०६-६७७७-०१२० फ्याक्स:०६-६७७९-३३२५
कार्यलय समय: बिहान ९ बजेबाट ५ बजेसम्म